Hotarari

Arhiva | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

 

Hotărârea nr.62 privind validarea rectificării bugetului local al oraşului Slănic pentru anul 2019 din 23.12.2019

Hotărârea nr.61 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020 din 23.12.2019

Hotărârea nr.60 privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu, proprietatea publică a oraşului Slănic, în suprafaţă de 46 mp , aflat în cladirea din str.Cuza Vodă din 23.12.2019

Hotărârea nr.59 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Slănic din 23.12.2019

Hotărârea nr.58 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de cultură Slănic din 23.12.2019

Hotărârea nr.57 privind rectificarea bugetului local al oraşului Slănic pentru anul 2019 din 11.12.2019

Hotărârea consiliului local nr.56 privind anularea unor obligaţii nefiscale stabilite în anul 2014, pentru anii 2011-2014 din 28.11.2019

Hotărârea consiliului local nr.55 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de închiriere între oraş Slănic şi SC Wia Kineto Dent SRL din 28.11.2019

Hotărârea consiliului local nr.54 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile dec.2019-febr.2020 din 28.11.2019

Hotărârea nr. 53 privind asocierea oraşului Slănic cu Judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public "Lucrări de reparaţii la Casa de Cultură- oraş Slănic" din 31.10.2019

Hotărârea nr. 52 privind anularea unor obligații accesorii , datorate bugetului local al oraşului Slănic din 31.10.2019

Hotărârea nr. 51 privind alocarea unei sume din bugetul local al oraşului Slănic pe anul 2019, în vederea realizării Studiului de fezabilitate pentru investiţia ,, Înfiinţare reţea distribuţie gaze naturale în comun
din 31.10.2019

Hotărârea nr. 50 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Slănic, încheiat la 30 septembrie 2019 din 31.10.2019

Hotărârea nr. 49 privind rectificarea bugetului local al oraşului Slănic, pentru anul 2019 din 31.10.2019

Hotărârea nr. 48 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al orașului Slănic din 31.10.2019

Hotărârea nr. 47 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.42 din 30.09.2019 din 31.10.2019

Hotărârea nr. 46 privind aprobarea susţinerii financiare a "Asociaţiei Clubul Sportiv Orăşenesc Măgura Slănic" în vederea derulării programului sportiv "SPORT prin FOTBAL 2019" din 31.10.2019

Hotărârea nr. 45 privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu, proprietate publică a Oraşului Slănic, în suprafaţă de 89 mp, aflat în clădirea din strada Cuza Vodă din 31.10.2019

Hotărârea nr.44 privind validarea rectificării bugetului local al oraşului Slănic, pentru anul 2019 din 30.09.2019


Hotărârea nr.43 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Slănic în Consiliul de Administraţiei al Clubului Copiilor, oraş Slănic, în anul şcolar 2019 -2020 din 30.09.2019

Hotărârea nr.42 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Slănic în Consiliul de Administraţiei al Liceului Teoretic Şerban Vodă , în anul şcolar 2019 -2020 din 30.09.2019

Hotărârea nr.41 privind acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Slănic în Adunarea Generală a ADI perteneriatul pentru managementul deşeurilor Prahova din 30.08.2019

Hotărârea nr.40 privind rectificarea bugetului local al oraşului Slănic pentru anul 2019 din 30.08.2019

Hotărârea nr.39 privind aprobarea structurii organizatorice pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Slănic şi al serviciilor aflate în subordinea Consiliului Local din 30.08.2019

Hotărârea nr.38 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare în oraşul Slănic din 30.08.2019

Hotărârea nr.37 privind aprobarea proiectului, a cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente obiectivului ÎNFIINŢARE CENTRU SOCIAL DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ÎN ORAŞUL SLĂNIC din 30.08.2019

Hotărârea nr.36 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile septembrie-noiembrie 2019 din 30.08.2019

Horărârea nr.35 privind stabilirea taxelor de folosire temporară a unor spaţii aparţinând Casei de Cultură a oraşului Slănic din 25.07.2019

Hotărârea nr.34 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Slănic la 30 iunie 2019 din 25.07.2019

Hotărârea nr.33 privind respingerea propunerii de reziliere a contractului de delegare nr.1792 din 2016 din 25.07.2019

Hotărârea nr. 32 privind aprobarea cuantumului și a numărului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Orașul Slănic, în anul scolar 2018-2019 sem.II din 28.06.2019

Hotărârea nr.31 privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ,, Refacere dig albie pârâu Praja, strada Praja , punct Avram din 28.06.2019

Hotărârea nr. 30 privind aprobarea Regulamentului de oraganizare şi funcţionare a Aparatului de Specialitate al Primarului oraşului Slănic din 28.06.2019

Hotărârea nr.29 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile iunie-august 2019 din 30.05.2019

Hotărârea nr.28 privind aprobarea Programului de investiţii pentru anul 2019, cu finanţare din surse proprii şi Fond IId , ce vor fi realizate de către SC Hidro Prahova , în oraşul Slănic din 30.05.2019

Hotărârea nr.27 privind completarea Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local al oraşului Slănic din 30.05.2019

Hotărârea nr.26 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Baicu Aur Mihail din 30.05.2019

Hotărârea nr.25 privind actualizarea componenţei Comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice, în oraşul Slănic din 25.04.2019

Hotărârea nr.24 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Slănic, pe anul 2019 şi estimarea pentru anii 2020-2022 din 25.04.2019

Hotărârea nr.23 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Slănic , încheiat la 31.03.2019 din 25.04.2019

Hotărârea nr.22 privind stabilirea taxelor de intrare-lacuri Baia Verde, pentru sezonul turistic 2019 din 25.04.2019

Hotărârea nr.21 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, aplicabile în oraşul Slănic , în anul 2020 din 25.04.2019

Hotărârea nr.20 privind prelungirea termenului de închiriere şi stabilirea chiriei lunare pentru sediul Punctului de lucru S.C. Hidro Prahova S.A. din 28.03.2019

Hotărârea nr. 19 privind închirierea prin licitaţie publică a unui imobil, situat în punctul Teiul Pucios Piatra Verde (1) din 28.03.2019

Hotărârea nr. 18 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al oraşului Slănic din 28.03.2019

Hotărârea nr. 17 privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu, aflat în clădirea Complex Baia Verde din 28.03.2019

Hotărârea nr. 16 privind închirierea prin licitaţie publică a unui imobil, situat în str.Baia Verde nr.2 din 28.03.2019

Hotărârea nr.15 privind stabilirea componenţei echipei mobile , pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică din 27.02.2019

Hotărârea nr.14 privind aprobarea încheierii unui act adiţional cu SC Vodafone Romănia din 27.02.2019

Hotărârea nr.13 privind iniţierea procedurii de închiriere a pajiştilor aflate în domeniul privat al oraşului Slănic din 27.02.2019

Hotărârea nr.12 privind prelungirea valabilităţii documentaţiei de urbanism PUG al oraşului Slănic
din 27.02.2019

Hotărârea nr.11 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile martie-mai 2019 din 27.02.2019

Hotărârea nr.10 privind înfiinţarea Direcţiei de asistenţă socială şi aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din 27.02.2019

Hotărârea nr.9 privind aprobarea reţelei şcolare a învăţământului preuniversitar , pentru anul 2019-2020
din 27.02.2019

Hotărârea nr. 8 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului oraşului Slănic din 27.02.2019

Hotararea nr. 7 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Slănic, încheiat la 31 decembrie 2018 din 31.01.2019

Hotararea nr. 6 privind încheierea unor contracte de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică , pentru anul 2019 din 31.01.2019

Hotararea nr. 5 privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 370 mp teren, înscris în HCL 4 din 2007 din 31.01.2019

Hotararea nr. 4 privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor, care sunt marginalizate social şi a Programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, pentru anul 2019 din 31.01.2019

Hotararea nr. 3 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2019, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416 din 2001 din 31.01.2019

Hotărârea nr. 2 privind închiderea execuţiei bugetului Activităţii finanţate integral din venituri proprii
din 09.01.2019

Hotarârea nr. 1 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare şi secţiunii de funcţionare din 09.01.2019

 

 

Wide Skyscraper