Hotarari

Arhiva | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

 

Hotărârea nr.55 privind acordarea unui mandat reprezentantului Consiliului Local al orașului Slănic din 24.11.2020

Hotărârea nr.54 privind modificarea structurii organizatorice pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Slănic şi al serviciilor aflate în subordinea Consiliului Local al oraşului Slănic din 24.11.2020

Hotărârea nr.53 privind modificarea Reţelei şcolare a învăţământului preuniversitar de stat la nivelul oraşului Slănic, pentru anul şcolar 2020- 2021 din 24.11.2020

Hotărârea nr.52 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Slănic în Consiliul de Administraţiei al Liceului Teoretic Şerban Vodă , în anul şcolar 2020 -2021 din 24.11.2020

Hotărârea nr. 51 privind acordarea unui mandat reprezentantului Consiliului Local al orașului Slănic din 24.11.2020

Hotărârea nr.50 privind alegerea viceprimarului orașului Slănic din 05.11.2020

Hotărârea n.49 privind alegerea comisiilor de specialitate ale consiliului local din 05.11.2020

Hotărârea nr.48 privind alegerea președintelui de ședință din 05.11.2020

Hotărârea nr.47 privind aprobarea proiectului Îmbunătățirea calitații vieții populației în orașul Slănic din 04.09.2020

Hotărârea nr. 46 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Cresterea eficientei energetice din 17.08.2020

Hotărârea nr. 45 privind asocierea oraşului Slănic cu Judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public "Refacere beton rutier strada Libertății-oraș Slănic" din 17.08.2020

Hotărârea nr.44 privind aprobarea proiectului ,, Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşul Slănic din 17.08.2020

Hotărârea nr.43 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) actualizată şi a indicatorilor tehnico-economici actualizați, pentru proiectul "Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşul Slănic, judeţul Prahova din 17.08.2020

Hotărârea nr.42 privind aprobarea documentației tehnice cadastrale pentru alipirea unor imobile din domeniul public al orașului Slănic din 17.08.2020

Hotărârea nr.41privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice pentru Orașul Slănic din 17.08.2020

Hotărârea nr.40 privind rectificarea bugetului local al Orașului Slănic , pentru anul 2020 din 29.07.2020

Hotărârea nr. 39 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al oraşului Slănic, încheiat la 30.06.2020 din 29.07.2020

Hotarârea nr.38 privind avizarea "Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare a localităților din județul Prahova – revizuit 2019" din 29.07.2020

Hotărârea nr.37 privind rectificarea bugetului local din 08.07.2020

Hotărârea nr.36 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general pentru obiectivul de investiții " CONSTRUIRE ANEXA – GRUPURI SANITARE BAIA VERDE" din 08.07.2020

Hotărârea Consiliului local nr. 35 privind aprobarea actualizarii tarifelor la apa potabila si canalizare din 08.07.2020

Hotărârea Consiliului local nr. 34 privind aprobarea documentaţiei de urbanism "Plan Urbanistic Zonal - schimbare destinaţie teren (S.=1128mp), din zona locuinţe şi funcțiuni complementare, în zona institutii si servicii din 30.06.2020

Hotărârea Consiliului local nr. 33 privind aprobarea modului de întocmire și ținere a registrului agricol la nivelul U.A.T Oraș Slănic din 30.06.2020

Hotărârea nr. 32 privind aprobarea tarifelor și acordarea unui mandat special reprezentantului Orașului Slănic în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru managementul deşeurilor Prahova din 23.06.2020

Hotarârea nr.31 privind închirierea prin licitatie publica a unui imobil situat în strada Baia Verde, nr. 2 , proprietate publica a orasului Slanic din 28.05.2020

Hotărârea nr.30 privind taxele de intrare - lacuri Baia Verde, pentru sezonul turistic 2020 din 28.05.2020

Hotarârea nr. 29 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al orasului Slanic, încheiat la 31 martie 2020 din 28.05.2020

Hotărârea nr. 28 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile iunie-august 2020 din 28.05.2020

Hotărârea nr. 27 privind rectificarea bugetului local al oraşului Slănic pentru anul 2020 din 07.05.2020

Hotararea nr.26 privind actualizarea contribuției UAT Oraș Slănic, în vederea realizării Studiului de fezabilitate pentru investiţia ,, Înfiinţare reţea distribuţie gaze naturale din 29.04.2020

Hotărârea nr 25 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în orașul Slănic în anul fiscal 2021 din 29.04.2020

Hotărârea nr.24 privind aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local al orașului Slănic din 29.04.2020

Hotărârea nr. 23 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local din 29.04.2020

Hotărârea nr.22 privind punerea la dispoziția proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova , în perioada 2014-2020 pentru obiectivele de investiții din 29.04.2020

Hotărârea nr.21 privind aprobarea susţinerii financiare a "Asociaţiei Clubul Sportiv Orăşenesc Măgura Slănic" în vederea derulării programului sportiv "SPORT prin FOTBAL 2020" din 29.04.2020

Hotărârea nr.20 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractului de închiriere între Oraş Slănic şi SC Heidelbergcement România SA din 29.04.2020

Hotararea nr.19 privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului INFIINTARE CENTRU SOCIAL DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN ORASUL SLANIC din 16.03.2020

Hotărârea nr.18 privind inițierea procedurii de închiriere a pajiştilor, aflate în domeniul privat a oraşului Slănic din 28.02.2020

Hotărârea nr.17 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al oraşului Slănic, pe anul 2020 si estimarea pentru anii 2021 – 2023 din 28.02.2020

Hotărârea nr.16 privind închirierea prin licitaţie publică a cabinetului stomatologic și a spațiilor comune, apartinand domeniului privat al orasului Slanic din 28.02.2020

Hotarârea nr.15 privind închirierea prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 4 mp , destinat amplasării unui panou publicitar din 28.02.2020

Hotărârea nr.14 privind aprobarea cuantumului și a numărului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Orașul Slănic, în anul scolar 2019-2020 din 28.02.2020

Hotărârea nr.13 privind aprobarea Reţelei şcolare a învăţământului preuniversitar de stat la nivelul oraşului Slănic, pentru anul şcolar 2020- 2021 din 28.02.2020

Hotărârea nr.12 privind alegerea președintelui de ședința pe lunile martie-mai 2020 din 28.02.2020

Hotărârea nr.11 privind încheierea unor contracte de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică , pentru anul 2020 din 03.02.2020

Hotărârea nr.10 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al oraşului Slănic , aferent anului 2019, în anul 2020 din 03.02.2020

Hotărârea nr.9 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Slănic , încheiat la 31 decembrie 2019 din 03.02.2020

Hotărârea nr.8 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale pe anul 2020 al Direcţiei de asistenţă socială din 03.02.2020

Hotărârea nr.7 privind aprobarea Programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale pentru anul 2020 din 03.02.2020

Hotărârea nr.6 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2020, ce vor fi executate de beneficiarii de ajutor social din 03.02.2020

Hotărârea nr.5 privind stabilirea modalităţii de gestiune a activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în oraşul Slănic din 03.02.2020

Hotărârea nr.4 pentru înfiinţarea Serviciului local de salubrizare Slănic din 03.02.2020

Hotărârea nr.3 privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare la nivelul oraşului Slănic din 03.02.2020

Hotărârea nr.2 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local, a deficitului secţiunii de dezvoltare şi secţiunii de funcţionare pentru încheierea exerciţiului bugetului local al oraşului Slănic pe anul 2019 din 08.01.2020

Hotarârea nr. 1 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare şi secţiunii de funcţionare din 08.01.2020

 

 

Wide Skyscraper