Legea 544/ 2001

MATERIAL INFORMATIV – Standardul general de publicare a informațiilor de interes public

Actele normative care reglementează activitatea orașului Slănic – județul Prahova, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1), lit. a, din Legea nr. 544/2001

• Constituția României;
• O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
• Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ;
• O.G. nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale;
• O.G. nr. 55/2002, privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității și închisorii contravenționale;
• Legea 363/2018, privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu carecter personal de către autorităţile competente;
• Legea nr. 287/2009, privind Codul civil – republicare;
• Legea nr. 134/2010, privind Codul de procedură civilă – republicare;
• O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare ;
• Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
• Hotărârea nr. 123/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public;
• Hotărârea nr. 478/2016, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002;
• Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică;
• Legea nr. 145/2014, privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;
• O.G. nr. 28/2008, privind Registrul agricol;
• Legea nr. 98/2009, pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008, privind Registrul agricol;
• Legea 18/1991, legea fondului funciar;
• Legea nr. 169/1997, pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
• Legea nr. 1/2000, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997;
• Legea nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989;
• Legea nr. 119/1996, cu privire la actele de stare civilă, republicată cu modificările și completările ulterioare;
• Hotărârea nr. 64/2011, pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
• Legea nr. 71/ 2011, pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009, privind Codul civil;
• Legea nr. 76/2012, pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010, privind Codul de procedură civilă;
• Legea 16/1996, legea Arhivelor Naţionale – republicată;
• Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul;
• Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor în construcții- republicată;
• Ordinul nr. 839/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
• Hotărâre nr. 273/1994, pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor;
• Hotărâre nr. 343/2017, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994, pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor;
• Legea nr. 38/2003, privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea 155/2010, privind poliţia locală;
• Legea 12/1990, privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi ilicite;
• Legea 61/1991, privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire social, a ordinii şi liniştii publice;
• O.G. nr. 99/2000, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă – republicată;
• Ordonanța nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor;
• Legea nr. 481/2004, privind protecţia civilă, republicată;
• Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor;
• Ordinul 163/2007, pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
• Ordinul nr. 712/2005, pentru aprobarea Dispoziţiilor generale, privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;
• Legea 319/2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă, actualizată;
• Legea nr. 7/1996 legea cadastrului și a publicității imobiliare – republicată;
• Legea nr. 334/2002, privind bibliotecile – republicată;
• Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal;
• Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală;
• H.G. nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal;
• Legea nr. 82/1991, legea contabilității, republicată şi actualizată;
• Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;
• O.G. nr. 80/2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice.
• H.C.L. nr. 52/2018, privind aprobarea regulamentului pentru organizarea şi efectuarea serviciului de transport în regim de taxi şi de transport în regim de închiriere în oraşul Slănic;
• H.C.L. nr. 40/2018, privind regulamentul pentru buna gospodărire şi instaurare a unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul oraşului Slănic.

Meniu